ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2514 ถือเป็นวันสำคัญของพนักงาน ธ.ก.ส. โดยท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้สวัสดิการแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของชาว ธ.ก.ส. จึงได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของธนาคารขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการออมในอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากที่พนักงานได้รับจาก ธ.ก.ส. โดยรวบรวมสมาชิกได้จำนวน 153 คน ยื่นเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด หรือ สกส. ของเราขึ้น เริ่มแรกมีจำนวนสมาชิก 748 คน มีทุนเรือนหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 33,140.-บาท โดยมี อาจารย์จำเนียร สาระนาค เป็นประธานกรรมการคนแรก ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการอีกจำนวน 10 คน

   สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด(สอ.ธกส.) เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสำนักงานอยู่ในตัวอาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง โดยมีพนักงานของ ธ.ก.ส. ช่วยกันปฏิบัติงาน ในปี 2517 จึงได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่รุ่นแรก ต่อมาในปี 2518 เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่นางเลิ้ง ใกล้กับราชตฤณมัยสมาคมหรือสนามม้านางเลิ้ง และก่อตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันคือ เทคโนโลยีพระนครเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ด้วยแนวความคิดของผู้บริหารของธนาคารยึดหลักความเป็นพี่น้องกัน จึงได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดทำสำนักงาน 2 แห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อธุรกิจที่เติบโตขึ้น คือ

   สำนักงานชั้นที่ 1 เป็นที่ทำการของกลุ่มงานการเงินให้บริการด้านเงินฝาก และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานบัญชีให้บริการข้อมูลทางบัญชีและบริการเงินโอนจากสาขาต่าง ๆ โดยมีผู้จัดการ และรองผู้จัดการ(ด้านบัญชีและการเงิน) ดูแลการปฏิบัติงาน
   สำนักงานชั้นที่ 2 เป็นที่ทำการของกลุ่มงานสินเชื่อ ให้บริการเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ การจำนองหลักทรัพย์ประกันเงินกู้และการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กลุ่มงานฐานข้อมูลระบบงาน ให้บริการด้านการรับสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก หุ้น ระบบสอบถามข้อมูลโทรศัพท์อัตโนมัติซึ่งมีบริการเงินกู้ฉุกเฉินโดยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และWebsiteด้วย กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ให้บริการด้านสวัสดิการสมาชิก และข่าวสารต่าง ๆ และกลุ่มงานอำนวยการให้บริการงานสารบัญ งานธุรการ และการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีรองผู้จัดการ(ด้านสินเชื่อ) ดูแลการปฏิบัติงาน

 
    | หน้าแรก | ข้อมูลสหกรณ์ | ข่าวสาร | บริการและสวัสดิการ | ผลการดำเนินงาน | ติดต่อเรา |
    สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900