Barcode สอ.ธกส.
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ สอ.ธกส.

     โปรดประเมินโดยให้คะแนนระดับดังนี้
          (5=พอใจมากที่สุด  4=พอใจมาก  3=พอใจ  2=พอใจน้อย  1=พอใจน้อยที่สุด)
หัวข้อที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ 5 4 3 2 1
 1. ขบวนการ/ ขั้นตอนการบริการ
    1.1 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
    1.2 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลังอย่างยุติธรรม
 2. เจ้าหน้าที่
    2.1 เจ้าหน้าที่มีวาจาสุภาพในการให้บริการ
    2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ และกระตือรือร้น
    2.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ถูกต้องแม่นยำ
 3. ด้านข้อมูล ข่าวสาร
    3.1 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพียงพอและเหมาะสม
    3.2 ได้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
    3.3 สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว
 4. โดยรวมในการให้บริการของ สอ.ธกส.
  - ข้อเสนอแนะ -
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900